Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
Benelux B.V.
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes afkomstig van eibe, alsmede op alle overeenkomsten tussen eibe en opdrachtgever.
2. Aanbiedingen en prijzen
Lid 1 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen (nader te noemen: offerte) zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. eibe is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of afwijkingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden niet als overeengekomen wanneer en zolang zij niet door eibe schriftelijk zijn bevestigd.
Lid 2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transport-, verzend-, montage- en installatiekosten.
Lid 3 Catalogi, folders en prijslijsten verliezen hun geldigheid bij het verschijnen van een nieuwe uitgave. Overigens kan eibe nimmer gebonden worden geacht aan catalogi, folders en prijslijsten tenzij dit blijkt uit een uitdrukkelijke schriftelijke offerte.
Lid 4 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, door welke oorzaak dan ook, behoudt eibe zich het recht voor de door haar in rekening te brengen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien een dergelijke prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst naar aanleiding van de prijsaanpassing te ontbinden.
De opdrachtgever dient daartoe binnen acht dagen nadat hij van de prijsaanpassing heeft kennisgenomen, per aangetekend schrijven aan eibe mede te delen, dat hij van het recht tot ontbinding gebruik wil maken.
3. Vracht en administratiekosten en afnametermijn
Lid 1 Vracht- en administratiekosten bedragen 8% van de orderwaarde met een minimum van 15,00 euro en een maximum van 950,00 euro exclusief BTW. Bij leveringen op de Waddeneilanden of locaties die niet met een trailer te bereiken zijn worden kosten op nacalculatie doorberekend.
Lid 2 Overeengekomen leveringsdata en of montagedata kunnen niet kosteloos door de opdrachtgever gewijzigd worden binnen een termijn van 14 dagen voor levering of aanvang van de montages. Indien binnen deze termijn een verschuiving van de afnametermijn plaats vindt is eibe gerechtigd de gemaakte opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens worden er behandelingskosten van 2% van de orderwaarde met eventuele aantoonbare meerkosten doorbelast
4. Betaling
Lid 1 Betaling dient als volgt plaats te vinden: 25 % dient te worden voldaan bij het plaatsen van de order ( 7 dagen na factuurdatum) , 50 % 7 werkdagen voor levering van de betreffende producten en de resterende 25 % bij de oplevering van het gehele project ( 14 dagen na factuurdatum).
Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van eibe.
Lid 2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is eibe steeds gerechtigd rente, in rekening te brengen ten bedrage van twee procent boven de wettelijke (handels) rente. Indien betaling achterwege blijft is eibe gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
Lid 3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan eibe alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden; vorenbedoelde kosten worden gesteld op minimaal 15 %, van het openstaande saldo, met een minimum van € 160,--
Lid 4 De vertegenwoordigers van eibe Benelux B.V. zijn zonder schriftelijke volmacht niet gemachtigd betalingen in ontvangst te nemen.
5. Plaats van montage
Lid 1 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de plaats van montage duidelijk afgebakend te zijn, zodat de monteurs de juiste plaats van het toestel kunnen bepalen. De opdrachtgever is aanwezig bij de levering en montage. Bijkomende afspraken ten aanzien van de grond, verordeningen of gemeentewetten die de montage kunnen beïnvloeden moeten door de opdrachtgever aan eibe ter hand worden gesteld uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden.
Lid 2 De prijzen zijn gecalculeerd voor obstakelvrije ruimtes, toegankelijk met een vrachtwagen en een graver. Extra werkzaamheden i.v.m. met de ondergrond (gesteente, fundamenten,
leidingen), de toegang (onverharde of te smalle wegen, poorten etc.) evenals vertragingen die hieruit voortvloeien, worden apart in rekening gebracht. Deze vertragingen geven aanleiding tot verlenging van de leveringstermijn zoals voorzien in artikel 7.
Lid 3 Geleverde producten, evenals montages, worden beschouwd te zijn aanvaard, behoudens tegenbericht van de opdrachtgever binnen 24 uur na de levering respectievelijk montage van de producten.
Lid 4 Plaatsing van speeltoestellen, schokabsorberende ondergronden, controle en onderhoud uitgevoerd door eibe wordt gedaan conform KOMO BRL 9921
6. Leidingen en kabels
De opdrachtgever stelt eibe tijdig (uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden) in kennis van de ligging van ondergrondse leidingen/kabels zodat eibe maatregelen kan treffen teneinde beschadigingen aan deze leidingen/kabels te vermijden. De opdrachtgever zal de plannen met betrekking tot deze leidingen/kabels, of bij gebreke daaraan een getekende schets met de situering van de leidingen/kabels aan eibe ter hand stellen.
Wanneer de ligging van leidingen/kabels de werkzaamheden hinderen of speciale oplossingen vereisen, zullen deze als meerwerk verrekend worden.
7. Opgave leveringstermijnen
Lid 1 Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
Lid 2 In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever eibe schriftelijk aan te manen, waarbij aan eibe alsnog een redelijke verlenging van tenminste veertien dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden en er geen sprake is van overmacht, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat eibe overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
8. Reclames
Lid 1 Transportschade dient binnen één werkdag na aflevering bij de transporteur en eibe Benelux te worden gemeld. Na die termijn kan eibe voor vergoeding van de schade niet instaan.
Lid 2 Overige reclames dienen direct na ontvangst respectievelijk montage van de producten echter uiterlijk binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd telefonisch aan eibe te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd.
Kleurafwijkingen en vormveranderingen in vergelijking met de catalogusbeschrijving, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, veranderingen in het hout, met name langs scheuren die zich bij speeltoestellen kunnen voordoen, kunnen geen aanleiding tot reclames geven.
Lid 3 eibe accepteert geen retourzendingen dan nadat zij voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, zodat eibe kan onderzoeken of herstellen of vervangen, naar oordeel van eibe de voorkeur verdient. Maat- en speciale producten worden nimmer door eibe teruggenomen.
9. Garantie
15 jaar garantie voor constructieve en materiele gebreken op al het robiniahout, Eukalyptes hout en het doorroesten van RVS, verzinkte en gepoedercoate delen.
12 jaar garantie voor constructieve en materiele gebreken op al het Larix hout.
10 jaar garantie voor constructieve en materiele gebreken op al het RAL geimpregneerde naaldhout.
5 jaar garantie tegen breuk en funktionerinsgstoringen veroorzaakt door contsructieve gebreken of materiaaltoepassing.
2 jaar garantie tegen breuk en funktionerinsgstoringen van bewegende delen zoals lagers, veren, electronica en slijtage delen.
Van garantie uitgesloten zijn: natuurlijke eigenschappen van hout (zoals o.a. scheurvorming en verkleuring) en overige toegepaste materialen, slijtage dat onder normaal gebruik valt, vandalisme, schade door slecht onderhoud, wilgentenen producten en esthetische punten.
De termijn gaat in op de dag van de factuurdatum. De kosten verbonden aan demontage en montage in de tweede periode van 5 jaar na de factuurdatum worden niet vergoed.
Op alle overige producten geldt een garantie van 12 maanden voor materiële en constructieve gebreken, ingaande op de datum van de factuur.
De beoordeling van de garantie claim is aan eibe evenals de keuze voor de wijze van herstel. eibe zal in ieder geval zorg dragen voor een deugdelijke reparatie. Dat betekent dat een toegewezen garantieclaim niet automatisch inhoudt dat een product wordt vervangen, maar dat ook kan worden overgegaan tot een deugdelijke reparatie van het betreffende product.
10. Eigendom
eibe blijft eigenaar van alle producten (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van zijn verbintenis met eibe met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep doen op natrekking.
11. Opschorting en ontbinding
Lid 1 eibe is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
- aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel eibe redelijkerwijs mag vermoeden, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
- de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet één en ander onverminderd alle overige aan eibe toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en of schadevergoeding te vorderen.
Lid 2 Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen eibe van de opdrachtgever te vorderen heeft, steeds ineens en met onmiddellijke ingang opeisbaar.
12. Overmacht
Lid 1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van eibe opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt en nakoming van de verplichtingen door eibe niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Lid 2 Indien eibe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.
Lid 3 Onder overmacht in de zin van dit artikel zijn begrepen stakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van werknemers van eibe en vervoersstoringen, een en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van eibe als bij haar toeleveranciers resp. de derden waarvan eibe bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt.
Lid 4 eibe heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid, die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
13. Aansprakelijkheid
Lid 1 eibe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Lid 2 Buiten de in Lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid van eibe steeds beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht in het kader waarvan de schade is toegebracht, aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
Lid 3 eibe is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van:
- schade die derden lijden resp. veroorzaken doordat zij gebruik maken van de door eibe te leveren zaak gedurende de periode, dat montage door eibe op het terrein van opdrachtgever plaatsvindt. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat de vorenbedoelde plaats van montage voor derden niet vrij toegankelijk is c.q. dat in goed overleg met eibe gevaarlijke situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.
- onjuiste en/of onvolledige gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie (zoals de ligging van ondergrondse kabels en leidingen, gemeenteverordeningen, enz.).
- iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
- schade die wordt veroorzaakt doordat door de opdrachtgever ingeschakelde derden tekort schieten in hun verplichtingen.
Lid 4 eibe zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
Lid 5 eibe is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Lid 6 Elke rechtsvordering vervalt na verloop van één jaar, nadat de schade veroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd.
14. Auteursrechten
Ontwerpen, tekeningen, maquettes, fotomontages enz. door eibe of haar ondergeschikte gemaakt blijven onder toepassing van de wetgeving op de auteursrechten het eigendom van eibe. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van eibe voor het (laten) produceren van speeltoestellen of onderdelen daarvan of voor het (laten) ontwikkelen van door eibe gepresenteerde totaalconcepten mag hieruit niets worden gebruikt.
15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen ten aanzien van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en eibe is de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd.